OFERTA

Naszym celem jest kreowanie usług w indywidualny, zaspokajający oczekiwania sposób.

W ramach czynności zarządzania nieruchomościami oferujemy:

 1. prowadzenie ewidencji mieszkańców zamieszkałych w lokalach wg spisu,
 2. prowadzenie ewidencji opłat za zajmowane lokale,
 3. zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Zleceniodawcy umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży – po uzyskaniu akceptacji właścicieli,
 4. zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem dysponowanie wpływami czynszowymi do opłacania kosztów eksploatacji nieruchomości (opłaty podatkowe, ubezpieczenia, wynagrodzenia dozorcy, opłaty za naprawy i remonty),
 5. zlecanie i nadzór nad bieżącymi naprawami, usterkami przez sprawdzone ekipy; w przypadku remontów – prace uzgadniane z właścicielami,
 6. zawiadamianie właścicieli o lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach, zwolnionych w wyniku rozwiązania umowy z najemcą,
 7. dozorowanie zwolnionych lokali (przechowywania kluczy, udostępniania lokali do obejrzenia osobom zainteresowanym zawarciem umowy),
 8. prowadzenie dla lokali mieszkalnych i użytkowych pełnej dokumentacji i korespondencji związanej z najmem,
 9. egzekwowanie terminowego regulowania opłat czynszowych od najemców,
 10. zawieranie w imieniu właścicieli umów na dostawę mediów – energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
 11. opłacanie podatku od nieruchomości,
 12. występowanie w imieniu i na rzecz właścicieli przed wszelkimi organami  państwowymi i sądami oraz reprezentowania ich interesów,
 13. informowanie właścicieli na bieżąco o sprawach spornych oraz odpowiedzialności właścicieli,
 14. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz wymaganej przepisami Prawa budowlanego dokumentacji technicznej tego obiektu (przeglądy roczne i pięcioletnie techniczne – oceniające sprawność techniczną budynku),
 15. zlecanie:
  • rocznych przeglądów instalacji gazowej,
  • rocznych przeglądów technicznych,
  • pięcioletnich przeglądów technicznych,
  • rocznych kontroli przewodów kominowych,
  • pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej,
 16. księgowość:
  • rejestracja czynszów wpływających od najemców – możliwość comiesięcznego zestawienia imiennego wpływów oraz naliczeń dla poszczególnych najemców,
  • rozliczanie zgodnie z życzeniem właścicieli mediów na budynku – zgodnie z indywidualnymi licznikami, ryczałtowo itp.,
  • rejestracja kosztów ponoszonych na budynku w rachunku miesięcznym oraz narastająco,
  • comiesięczny wydruk (nie później niż do 15 – go następnego miesiąca) przychodów i kosztów dla budynku oraz salda środków dla budynku,
  • wystawiania w imieniu właścicieli rachunków, faktur VAT dla lokali użytkowych,
 17. kontrolę pracy dozorcy.

W ramach usługi ponosimy ciężar konieczności podejmowania wszelkich decyzji i ich realizacji związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości. Komfortowość sytuacji dla Właściciela wyraża się w ograniczeniu jego obowiązków jedynie do podejmowania najważniejszych decyzji. (Nie wyłącza to oczywiście możliwości Klienta co do szerszej ingerencji w sprawy zarządu).
Zakres usługi zarządu jest indywidualnie negocjowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy. Opłata pobierana przez naszą firmę uzależniona jest od ustalonego zakresu obowiązków.