WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Dla wspólnot mieszkaniowych oferujemy następujące usługi:

 1. zorganizowanie pierwszego zebrania wspólnoty,
 2. dokonania rejestracji wspólnoty,
 3. prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych w tym spisu właścicieli i najemców oraz osób wspólnie zamieszkujących,
 4. pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków jak i innych przychodów, oraz należności wynikających z kosztów zarządu i funduszu remontowego,
 5. zwoływanie i organizowanie corocznego zebrania, najpóźniej do końca marca każdego roku,
 6. przygotowywanie projektów umów,
 7. przygotowywanie projektów uchwał,
 8. składanie rocznych sprawozdań z działalności zarządcy,
 9. składanie rocznych bilansów i rozliczeń finansowych w podziale na części wspólne nieruchomości – w odniesieniu do wysokości udziałów i indywidualnie w odniesieniu do lokalu,
 10. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz wymaganej przepisami Prawa budowlanego dokumentacji technicznej tego obiektu,
 11. kontrolę techniczną i okresowe przeglądy nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne oceniające sprawność techniczną budynku, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 12. wykonywanie przeglądów kominiarskich, gazowych, ogólnobudowlanych,
 13. utrzymanie terenu wokół posesji,
 14. sprzątanie korytarzy klatek schodowych,
 15. zawieranie i negocjowanie umów z podmiotami gospodarczymi na dostawę koniecznych mediów energetycznych – kontrola realizacji i rozliczenie umów,
 16. zawieranie i negocjowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – nadzorowanie, odbiór prac i rozliczenie umów,
 17. ubezpieczenie budynku położonego na tej nieruchomości zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Wspólnoty,
 18. prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie bieżących rozliczeń poprzez ten rachunek,
 19. prowadzenie księgowości,
 20. reprezentowania wspólnoty na zewnątrz,
 21. pomoc i doradztwo.

Zakres usługi zarządu jest indywidualnie negocjowany i dostosowywany do potrzeb Zleceniodawcy. Opłata pobierana przez naszą firmę uzależniona jest od ustalonego zakresu obowiązków.